Open Call: Bliv Sprint-facilitator

Vil I hjælpe med at ruste danske virksomheder til en digital fremtid? Og har I erfaring med at facilitere designsprint?

– Så er det jer, vi søger til at være designpartner i Sprint:Digital i 2020.

Hvad er rollen som designpartner?

Som designpartner i Sprint:Digital kommer I til at spille en central rolle i at få virksomhederne trygt og sikkert igennem hele forløbet.

Udover at have ansvaret for at sikre høj kvalitet i tilrettelæggelse, eksekvering og opfølgning på virksomhedernes deltagelse i designsprints, bliver I også projektets faglige ansigt udadtil for virksomheder og andre interessenter.

I får til gengæld mulighed for at tilbyde jeres eksisterende og nye kunder sprintforløb til en væsentlig reduceret pris og I får adgang til en helt ny kundegruppe, der endnu ikke gør brug af sprintformatet.

Som gruppe vil l, sammen med projektgruppen fra D2i – Design to innovate og Dansk Design Center vise, at design sprints er en effektiv og værdiskabende tilgang til digitalisering af små og mellemstore virksomheder. Jeres rolle vil derfor også være at dele generøst ud af de erfaringer og resultater, der opnås i sprint-forløbene både inden for gruppen af designpartnere, med virksomheder og med offentligheden generelt.

Vil du vide mere?
Så kontakt:

Linda Hechmann Lagoni
D2i – Design to innovate
linda@d2i.dk
+45 3078 6879

Sidsel Winther
Dansk Design Center
swi@ddc.dk
+45 2551 8288 

Deadline for at ansøge er 
16. juni 2019 kl 23:59

Hvem søger vi?

Vi søger bureauer, konsulenter og andre, der har erfaring med at skabe værdi for små og mellemstore virksomheder gennem tilrettelæggelse og facilitering af design sprint. For at være designpartner, behøver man ikke være designer, men vi lægger dog vægt på, at vores designpartnere har kendskab og erfaring med designmetoder og -processer.

I dette open call søger vi designpartnere til at facilitere sprints i 2020.

Sprint-forløbene kører i 2020 fra januar uge 5 til juni uge 26. De nærmere uger tildeles og aftales efter udvælgelse og i dialog med jeres kontaktperson hos enten D2i eller DDC.

Som designpartner i Sprint:Digital får I

 • Aktuel erfaring med at løse de udfordringer, danske SMV’er står med ift. digitalisering
 • Mulighed for at skabe et unikt netværk af virksomheder og forretningsmuligheder, brandingmæssigt funderet sammen med to stærke nationale partnere, D2i – Design to innovate og Dansk Design Center
 • Mulighed for at påvirke og sætte standarder for, hvordan digitalisering og design bliver positioneret fremadrettet gennem dette nationale projekt, der har udspring i regeringens digitale strategi

DESIGNPARTNERENS OPGAVER

Rekruttering af virksomheder

Rekruttering af virksomheder til deltagelse i programmet skal betragtes som en fælles indsats mellem designpartnere, projektgruppe og andre partnere. I de fleste tilfælde vil det dog være designpartneren, der tager kontakt og skaber relationen til virksomhederne.

D2i – Design to innovate og Dansk Design Center sørger for, at virksomhederne bliver screenet og godkendt ift. kriterierne for deltagelse i programmet.

Før sprintet

Forud for sprintet skal I som designpartner mødes med de enkelte virksomheder. Formålet er at scope deres udfordring, forventningsafstemme mulighederne i forløbet og vurdere effekten af sprintet. Derudover hjælper I virksomheden med at sætte det optimale team til sprintugen, så der er både tværfaglighed og beslutningsmandat tilstede på sprintet.

Under sprintet

Designpartnerne skal sikre, at hver virksomheder når det aftalte output, med respekt for at hver virksomhed har en problemstilling, der er anderledes end de to andre. Det er jeres opgave at sikre, at virksomhederne i løbet af de fem dage får kortlagt deres problemstilling, udviklet idéer og koncepter, bygger prototyper og til slut tester løsningsmuligheder med brugere. Det er endvidere sprint-facilitatorernes opgave, at virksomhederne får udarbejdet en handlingsplan, som beskriver deres videre arbejde med digitalisering.

Efter sprintet

Efter sprintet er det, på vegne af Sprint:Digital, jeres rolle at lave et opfølgende møde med de deltagende virksomheder for at understøtte det videre arbejde med digitalisering og give jeres anbefaling til, hvordan virksomheden bedst udnytter deres voucher til en digital ekspert.

Leverancer

Hvis I bliver valgt som designpartner, skal I levere følgende:

 • Aktiv indsats i rekruttering af virksomheder til programmet
 • Scopingmøde med hver tilmeldt virksomhed
 • Facilitering af sprintforløb med to til fire virksomheder på samme tid
 • En handlingsplan for hver deltagende virksomhed
 • Opfølgningsmøde med hver deltagende virksomhed efter afsluttet sprint.

Det er op til jer, hvordan I vil facilitere sprintet og hvilke metoder og værktøjer, I vil benytte jer af. I skal dog som minimum sikre, at virksomhederne opnår de enkelte dages output, kendt fra Google 5 dages sprint-formatet.

Der er hensigten at tilknytte designstuderende til hvert sprint, der assisterer virksomhederne og indgår i virksomhedsgrupperne. De vil bla. kunne assistere med visualisering, idégenerering og hjælpe til med at sikre fotodokumentation af sprintets aktiviteter.

I skal være opmærksom på, at de metoder og tilgange I vælger at anvende, kan blive brugt i forskningsmæssig henseende og blive videreformidlet igennem projektets hjemmeside som inspiration til fremtidige sprint-forløb.

Som designpartner kan I maksimalt køre sprintforløb med i alt 8 virksomheder i 2020.

Økonomisk honorering

Designpartnere honoreres efter en fast sats pr. virksomhed, hvorunder al forarbejde, rekruttering, transport, overnatninger, materialer og deltagelse ved obligatoriske møder og events indgår. Sprintforløb kan køres med minimum 2 og maksimum 4 virksomheder af gangen.

Hver deltagende virksomhed udløser et honorar fordelt på følgende måde:

 • 10.000kr for scoping- og opfølgningsmøde pr. deltagende virksomhed
 • 50.000kr for design sprint (svarende til 5 workshopsdage)

Det samlede honorar bliver derfor ved:

2 virksomheder, der deltager ved samme sprint

2 x 60.000kr = 120.000kr

3 virksomheder, der deltager ved samme sprint:

3 x 60.000kr = 180.000kr

4 virksomheder, der deltager ved samme sprint:

4 x 60.000kr = 240.000 kr

Såfremt I selv finder lokaler og forplejning, kan dette honoreres med op til 10.000kr pr virksomhed pr uge.

Alle priser er eks. moms.

Jeres ansøgning skal indeholde

 • En kort beskrivelse af hvem I og jeres virksomhed er, og hvilke opgaver I tidligere har løst, som er relevante for Sprint:Digital: Det kan være erfaring med SMV’ere, digitialisering, design sprint osv.
 • Overordnet plan for hvordan I vil gå til opgaven: Hvem vil I involvere, hvilke metoder vil I benytte jer af, hvordan I vil sikre, at virksomhederne kommer i mål osv.
 • Angivelse af, hvor I landet I ville kunne køre forløbet

Max. længde for den samlede ansøgning er to A4 sider, og skal uploades i PDF-format

Vedlagt ansøgningen beder vi jer også indsende en kort virksomhedsbeskrivelse (10 linjer) , logo i vektorer og profilbilleder af dem, der skal facilitere.

Deadline for indsendelse af ansøgning er 16. juni 2019 kl 23.59.

Kriterier for udvælgelse

I behandlingen af jeres ansøgning lægger vi vægt på

 • At I har dokumenteret erfaring med at facilitere designsprint
 • At I har erfaring med at arbejde med og for SMV’ere
 • At I har kendskab til og erfaring med digitalisering i private virksomheder
 • At I har kapacitet og ressourcer til at køre forløbet
 • At I kan rekruttere virksomheder til forløbet

Der tages i udvælgelsen hensyn til national, såvel som kompetencemæssig spredning blandt de aktører, der skal facilitere sprints.

D2i – Design to innovate og Dansk Design Center nedsætter panel til udvælgelse af designpartnerne.

Udvælgelsen finder sted den 3. juli 2019, og I vil kort herefter få skriftlig feedback på jeres ansøgning.

Hvis jeres ansøgning bliver godkendt, vil I blive inviteret til et intromøde den 22. august  i Kolding eller den 21. august i København. Her får I informationer om de mere specifikke rammer og processer for projektet.

FAQ

Digitalisering handler i mindre grad om teknik, men langt højere grad om smartere, bedre og mere effektive løsninger for virksomhedernes ydelser og interne processer. Formålet med Sprint:Digital er altså at skabe en bedre forretning ved hjælp af nye produkter og ydelser, styrket kundeoplevelse, mere effektfuld marketing, bedre samarbejde både internt i virksomheden og med leverandører samt bedre og mere effektive produktionsprocesser. Digitalisering er midlet til at nå derhen. Lige så vigtigt er det at kunne definere det rigtige behov inden virksomheden går i gang. Virksomheden skal lære af sine kunder og medarbejdere, inden de vælger teknologien. Her er design et vigtigt og nyttigt redskab.

Det er op til jer, hvordan I vil facilitere sprintet og hvilke metoder og værktøjer, I vil benytte jer af. I skal dog som minimum sikre, at virksomhederne opnår de enkelte dages output, kendt fra Google 5 dages sprint-formatet.

Vi har som udgangspunkt rigtig god erfaring med at have flere virksomheder på samme sprint. Det skaber en god synergi mellem virksomhederne, når de kan sparre med hinanden og spejle deres udfordringer og ideer op imod hinanden.

Det forventes, at der løbende både før, under og efter dokumenteres output og resultater af forløbet.

Der lægges dog vægt, på at dokumentationen ikke bliver så omfattende, at det kommer i vejen for at designpartnerne kan give virksomhederne det bedst mulige udbytte af deres indsats.

Blandt andet derfor, tilstræber vi os på, at der kobles designstuderende på hvert sprint, der kan hjælpe virksomhederne med løbende at dokumentere deres arbejde.

Nej, det er et tilbud til virksomheder, at de kan bruge en voucher på op til 25.000kr på ekstern ekspertrådgivning efter deres første sprint. Det er dog vores erfaring, at virksomhederne er glade for muligheden for at arbejde videre med resultaterne af sprintet i samarbejde med en rådgiver.

D2i – Design to innovate og Dansk Design Center sørger for, at virksomhederne og deres udfordring bliver screenet og  godkendt ift. kriterierne for deltagelse i programmet. Herefter er det designpartneren, som scoper den konkrete udfordring.

Det er jeres opgave at sikre, at virksomhederne i løbet af de fem dage får kortlagt deres problemstilling og mulighedsrum, udviklet idéer og koncepter, bygger prototyper og til slut tester løsningsmuligheder. Det er endvidere sprint-facilitatorernes opgave, at virksomhederne får udarbejdet en handlingsplan, som beskriver deres videre arbejde med digitalisering.

Det er selvfølgelig vigtigt, at I sammen med hver enkelt virksomhed får afstemt forventningerne til resultaterne af sprintet.

Vi stiller som sådan ikke nogle krav til antallet af facilitatorer, men vi anbefaler at der er en pr. virksomhed til stede.
Det er jeres opgave at sikre en høj faglig kvalitet og det betyder selvfølgelig også, at der skal være facilitatorer nok til at sikre fremdrift og fokus på alle virksomhederne – ligemeget om I sprinter med 2, 3 eller 4 virksomheder ad gangen.

Rekruttering af virksomheder til deltagelse i programmet skal betragtes som en fælles indsats mellem designpartnere, projektgruppe og andre partnere. I de fleste tilfælde vil det dog være, designpartneren, der tager kontakt til- og skaber relationen til virksomhederne.
I vil som designpartnere modtage kommunikationsmateriale som i kan benytte jer af under rekruttering.

Hvis I som designpartner selv finder lokaler og forplejning, kan dette honoreres med op til 10.000kr pr virksomhed pr uge. D2i – Design-to-innovate og Dansk Design Center kan dog ligeledes være behjælpelig med at finde lokaler og skaffe forplejning.

Forud for sprintet skal I som designpartner mødes med de enkelte virksomheder. Formålet er at scope deres udfordring, forventningsafstemme mulighederne i forløbet og vurdere effekten af sprintet. Derudover hjælper I virksomheden med at sætte det optimale team til sprint-ugen, så der er både tværfaglighed og beslutningsmandat på sprintet.

Efter sprintet er det, på vegne af Sprint:Digital, jeres rolle at lave et opfølgende møde med de deltagende virksomheder for at understøtte det videre arbejde med digitalisering og give jeres anbefaling til, hvordan virksomheden bedst udnytter deres voucher til en digital ekspert

Som designpartner kan I maksimalt køre sprint forløb med i alt 8 virksomheder i pr. Open Call.

Udvælgelsespanelet består af repræsentanter fra både D2I – Design to Innovate og Dansk Design Center samt eksterne uvildige panel deltagere.

D2i
Nyhedsbrev
LinkedIn
Facebook

Linda Lagoni,
Senior design consultant
linda@d2i.dk
+45 3078 6879

Dansk Design Center
Nyhedsbrev
LinkedIn
Facebook

Sidsel Winther,
Projektleder
swi@ddc.dk
+45 2551 8288